കോർപ്പറേഷൻ
 • ആകെ
  6
 • LDF
  4
 • UDF
  2
 • OTHER
  0
മുനിസിപ്പാലിറ്റി
 • ആകെ
  86
 • LDF
  42
 • UDF
  40
 • OTHER
  1
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്
 • ആകെ
  14
 • LDF
  7
 • UDF
  7
 • OTHER
  0
ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത്
 • ആകെ
  152
 • LDF
  89
 • UDF
  62
 • OTHER
  1
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
 • ആകെ
  941
 • LDF
  574
 • UDF
  342
 • BJP & OTHER
  25